Kho bãi

  • li Kho có mái: 22.558 m2
  • li Kho lạnh: 600 m2
  • li Kho bãi: 63.377 m2
  • li Kho bán mái: 1.800 m2
  • li Kho thông minh: 1.188 m2