Logistics nội địa

1.1 Dịch vụ hải quan và thủ tục xuất nhập khẩu

  • Tư vấn quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu, chính sách thuế, chính sách ưu đãi đầu tư, loại hình hoạt động của doanh nghiệp….
  • Tư vấn và thực hiện khai báo hải quan, xin giấy phép các cơ quan bộ ngành liên quan
  • Các dịch vụ liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu
  • Hỗ trợ quyết toán, thanh khoản trong lĩnh vực khai báo hải quan.

1.2 Dịch vụ hải quan và thủ tục xuất nhập khẩu

  • Tư vấn quy trình, thủ tục xuất nhập khẩu, chính sách thuế, chính sách ưu đãi đầu tư, loại hình hoạt động của doanh nghiệp….
  • Tư vấn và thực hiện khai báo hải quan, xin giấy phép các cơ quan bộ ngành liên quan
  • Các dịch vụ liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu
  • Hỗ trợ quyết toán, thanh khoản trong lĩnh vực khai báo hải quan.